Προστέθηκε παρουσίαση στα μαθηματικά

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

Το μάθημα με παρουσίαση:

Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:

Πάτησε στην εικόνα
Αποτέλεσμα εικόνας για 3. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου.
 
Διαδραστικός χάρτης 
 
 

 
Κάνε κλικ
 
 
..................................................................................................................................................................
  

Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών


ΔΙΑΤΑΞΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ
 http://downloads.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/number_ordering/play/maincontainer_001.swf

ΣΠΑΣΕ ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/BalloonPopOrder2.swf

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους

Το μάθημα με παρουσίαση:
Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:
 
http://www.stintaxi.com/uploads/1/3/1/0/13100858/hist-e-2-v2.pdf
(κάνε κλικ στην εικόνα, για να ανοίξει στην κανονική της διάσταση)

Οι Ρωμαίοι κατακτούν τους Έλληνες

Το μάθημα με παρουσίαση:

Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:
http://www.stintaxi.com/uploads/1/3/1/0/13100858/hist-e-1-v2.pdf

(κάντε κλικ στην εικόνα, για να ανοίξει σε μεγαλύτερη διάσταση)

Ο όγκος

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Φυσικής:

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Αποτέλεσμα εικόνας για εισόδημα
Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους γονείς με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα στην υποχρεωτική εκπαίδευση ότι με την έναρξη  της σχολικής χρονιάς μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την εισοδηματική ενίσχυση για τη σχολική χρονιά 2015-2016.


 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 3 του Ν. 3016/2002 (Φ.Ε.Κ. Ά 110) όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 28, παρ. 1 του Ν. 3879/2010 (Φ.Ε.Κ. Ά 163) δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι :
  • οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ως υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου με τη  συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικία τους), εφόσον
  • το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα( ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή τους), δεν υπερβαίνει το ποσό των (3.000) ευρώ.
ΥΨΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των (300) ευρώ ετησίως για κάθε παιδί – μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ:

1. Αίτηση του δικαιούχου. 


2. Βεβαίωση του Διευθυντή δημόσιου σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε.

Η βεβαίωση αυτή είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμία περίπτωση.

3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (οικονομικό έτος 2016 για εισοδήματα του 2015) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

 * Η Υπεύθυνη Δήλωση εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και φέρει θεώρηση από την Υπηρεσία.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου επικυρωμένο.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος. 


6. Φωτοτυπία του πρώτου φύλλου του βιβλιαρίου που θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων (να φαίνεται καθαρά το ΙΒΑΝ)

7. Φωτοτυπία της Ταυτότητας.


Σημείωση: Οι αιτήσεις στη Διεύθυνση του Σχολείου μπορούν να γίνουν μέχρι 20/9/2016.